Harmonia Aleksandra Karabanowska - Psychoterapeuta w Warszawie

O ISTDP - Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna to unikalna metoda psychoterapii, oparta na solidnych podstawach naukowych, stworzona przez Habiba Davanloo, a obecnie intensywnie rozwijana przez jego następców w USA i Europie. Odwołuje się do osiągnięć psychologii, psychoterapii, medycyny i neuronauki. Uwzglęnia różne obszary funkcjonowania człowieka, umożliwiając efektywną pomoc w rozwiązywaniu złożonych problemów psychologicznych.

Celem ISTDP  jest  powrót do źródeł traumy, która zapoczątkowała niewłaściwy  (pozabezpieczny) wzorzec przywiązania i przepracowanie go na ufny, bezpieczny  styl przywiązania. Teoria i metody ISTDP obejmują  intensywną pogłębioną pracę z emocjami zgodnie z tezą, że doświadczone i nieprzepracowane trudne emocje mają negatywny wpływ na sposób funkcjonowania człowieka oraz z  relacjami z ważnymi osobami, w ramach których powstały nieświadome  wzorce myślenia, odczuwania i zachowania.

Wykonanie Avin.pl